وی ای اِمو

آموزش در آموزش

وی ای اِمو

آموزش در آموزش

سایت وی ای ار اِمو حدف آموزش شروع به فغالیت کرده و درباره موضوعات مختلف اموزش میدهد

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

به

نام

خدا

نمونه ای از آموزش والیبال برای

 

مبتدیان

 

به هر یک از بازیکنان یک توپ بدهید.

 

 

 

۱- توپ را با یک دست زمین زده و به جلو حرکت کنید.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۲-به جلو خم شده و با دو دست توپ را به زمین زده و

 

سپس تو را به صورت چپ

 

و راست در زمین حرکت می دهیم.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۳-با هر ذو دست توپ  والیبال را دریبل کرده و به عقب

 

حرکت نمایید.

 

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۴- توپ را به سمت چپ و راست حرکت دهید و به جلو

 

بروید.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۵- پا پهلو توپ را به زمین زده و به جلو حرکت کنید.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۶- توپ را یرتاپ کرده پریده و توپ را در حال حرکت می

 

گیریم .

 

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۷- توپ را پنجه زده و بعد از زمین خوردن در حالت پنجه

 

نگه می داریم.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۸- توپ را بین بدن چرخش می دهیم.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۹- با یک دست توپ را به زمین زده و زانو ها را به شکل

 

زیر قرار می دهیم . (هردو زانو )

 

 

 

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۰- توپ را بین زانو ها قرار می دهیم و به چپ و راست

 

و جلو و عقب می پریم .

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۱- در حالت وی انگلیسی قرار می گیریم و توپ را بین

 

پاها قرار می دهیم.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۲-در وضعیت دمر خوابیده و پاها و دستها را از زمین

 

جدا می کنیم.

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۳- توپ را از پشت ران ها به جلو پرتاپ می کنیم .

 

مطابق شکل زیر

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۴- توپ را بین پاها و دستها قرار می دهیم و روی زمین

 

چرخش می کنیم

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۵- توپ را بین پاها قرار می دهیم و سپس با یک پرش

 

به هوا پرتاپ می کنیم وسپس در حالت ایستاده توپ را

 

می گیریم .

 

 

 

والیبال, آموزش والیبال, بازی والیبال, ورزش والیبال

 

 

۱۶- توپ رابه جلو پرتاپ کرده و سپس به حالت پرس

 

درامده و بعد توپ را میگیریم .